אודות תנועת התחברות

בישראל – חברה מגודרת ומופרדת, הדורסת את סביבתה, מסכנת את שלום תושביה ומציבה את המדוכאים זה כנגד זה – קשה לחבור יחד כדי לשנות את הסדר הקיים. האליטות השליטות השכילו להתגבר על משברים ולהתעצם בעזרת עיצובו של מערך חברתי, המבוסס על הפרדה שיטתית בין המנושלים והמנוצלים והצבתם זה כנגד זה. נוכח המתקפה על זכויותיהם וערעור עצם הלגיטימיות שלהן, נוטים רוב נפגעי המדיניות הדורסנית להתכנס פנימה, להרכין ראש עד יעבור זעם, לשרוד, להסתדר; במקרה הטוב מנסים הנעשקים לבלום את הפגיעה הישירה באמצעות התמקדות במאבק נקודתי, מנותק מהקשריו הרחבים; במקרים אחרים מנסים הנפגעים אפילו לסמן את עצמם כראויים להתחשבות מיוחדת מצד בעלי-הכוח על-ידי היבדלות מנפגעים אחרים – ובמיוחד מאלה החלשים עוד יותר. זהו חלק מהגיון ההפרדה בין המדוכאים והמנושלים, עליה מושתתות החברה והפוליטיקה בישראל.

תנועת התחברות-תראבוט קמה לאור צורך דחוף לחבר את המאבקים, לחשוף באמצעות חשיבה משותפת הניזונה מהפעילות את הזיקות בין התחומים הנפרדים ולנסח ביחד אסטרטגיות נגד לשינוי. התנועה מבקשת לחבר פעילותה בין מה שבדרך כלל נחשבים לתחומים נפרדים: הפוליטי-מדיני, יחסי יהודים וערבים בתוך ישראל, החברתי-כלכלי, העדתי-מעמדי, מעמד הנשים, זכויות האדם, איכות הסביבה, יחסי דת ומדינה וכן הלאה. בזירות הפעילות השונות נעשית עבודה חשובה; ניסיון רב-ערך נצבר בידי פעילות ופעילים. אך בהיעדר בית פוליטי, מקום שיפגיש בין התנסויות ורגישויות שונות, שיאפשר לבדוק את הקשרים בין מימדים שונים של המציאות החברתית ולחשוב איך ניתן לחבר ביניהם – נותר כל אחד ואחת מאיתנו מבודד/ת בזירת פעילות נפרדת. הקושי אינו ארגוני בלבד. הוא גם פוליטי; בהעדר חזון רדיקלי לא יכולה לקום אלטרנטיבה שמאלית אמיתית לסדר הקיים.

בראש וראשונה, תנועת התחברות-תראבוט הינה מסגרת מחברת ומחזקת של מפגש; פורום פוליטי למען מחשבה משותפת, בניסיון לברר בעיות-יסוד ולבדוק אסטרטגיות כדי להשפיע רעיונית ומעשית על המאבקים לשינוי פוליטי וחברתי. לא תיאוריה מנותקת מפרקטיקה אלא מחשבה מתוך הפעילות למען העמקתה והרחבתה.

שנית, התנועה שואפת להשפיע ככל האפשר על הזירה הפוליטית השמאלית, על מפלגות ותנועות מחאה, על עמותות ומסגרות פעילות. התחברות-תראבוט מבקשת לתרום בגיבוש גישות ואסטרטגיות שיתורגמו לפוליטיקה שמאלית, שתאפשר את בנייתה של האלטרנטיבה שכל כך חסרה לנו כיום.

שלישית, השינוי הכולל, העמוק, מחייב שינוי תודעתי ופוליטי של כלל הציבור. תנועת התחברות-תראבוט שואפת להיות קול משמעותי בציבוריות בישראל ולתרום להתפתחותה של תנועה עממית והמונית, רב-גונית, יהודית-ערבית, שתביא לשינוי פוליטי וחברתי כולל.

حركة نرابط – هتحبروت: תנועת התחברות-תראבוט