המפלגות המרכיבות את הרשימה המשותפת הגיעו להסכם על קווים מנחים לתוכניתה הפוליטית:

  1. הרשימה המשותפת מדגישה, שהפלסטינים הם תושביה המקוריים של הארץ. מעובדה זו נובעות זכויותיהם הקבוצתיות והאינדיבידואליות, והיא שמגדירה את יחסם למדינה. הרשימה המשותפת תדרוש הכרה באוכלוסייה הערבית כמיעוט לאומי בעל זכויות קבוצתיות ובזכותה לניהול עצמי של ענייניה התרבותיים והדתיים. הפלסטינים בישראל הינם חלק בלתי נפרד מן העם הפלסטיני ומן האומה הערבית מבחינת השתיכותם הלאומית, התרבותית וההיסטורית.
  2. הרשימה המשותפת חותרת לשלום צודק על בסיס הלגיטימיות הבינלאומית – סיום הכיבוש בכל השטחים שנכבשו ב-1967, פינוי ההתנחלויות ושחרור האסירים הפלסטיניים ובכלל זה האסירים הערבים שבתוך גבולות 48, הקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה אל-קודס (ירושלים), וכן פתרון צודק של בעיית הפליטים ובכללו זכות השיבה לפי החלטת האו"ם 194.
  3. הרשימה תפעל להבטחת שוויון לאומי ואזרחי להמונים הפלסטינים בישראל בכל התחומים. היא תיאבק נגד מדיניות האפליה, ההדרה, הפקעת האדמות והריסת הבתים. הרשימה תיאבק למען הכרה בכל הכפרים הבלתי-מוכרים ובראשם כפרי הנגב, ולהכשלת תוכנית פראוור בכל צורותיה ונוסחיה. בנוסף לכך תפעל הרשימה להרחבת תוכניות המיתאר של הערים והכפרים הערביים, להספקת קרקע לבנייה, להרחבת אזורי התעסוקה ומקומות העבודה שבהם. היא תקדם הכרה בזכויות העקורים ובמיוחד בזכותם לשוב לכפריהם ולאדמותיהם שהופקעו.
  4. הרשימה תפעל נגד כל גילויי הגזענות והפשיזם ולמען קידום זכויותיהם הדמוקרטיות של כלל האזרחים.
  5. הרשימה תפעל למימוש צדק חברתי, תילחם בעוני ובאבטלה, תפעל לשמירת הסביבה ולהבטחת כלל הזכויות החברתיות והכלכליות של האזרחים; היא תיאבק נגד המדיניות של העמקת העוני וצמצום שירותי הרווחה.
  6. הרשימה מחויבת לפעול למען שוויון הזדמנויות לנשים, שוויון בעבודה, בהשכלה ובהשתתפות בחיים הפוליטיים והחברתיים, וכן להיאבק נגד כל גילויי הדיכוי, הניצול, האפליה והאלימות, שלהם נחשפות נשים במשפחה, בעבודה, בחברה או בכל תחום אחר.
  7. הרשימה תפעל לקידום התרבות והאמנות, נגד אפליה והדרה, תעמוד על חשיבות שמירת מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, על הזכות לאוטונומיה תרבותית, ותפעל לעידוד יוזמות לקידום התפתחותה של התרבות הערבית וגיבוש זהות תוך שמירה על האוטונומיה שלה, לקידום תרבות שיח רב-תרבותי ודמוקרטי. בשיתוף פעולה עם כל מרכיבי האוכלוסייה הערבית תיאבק הרשימה, הן בכנסת והן מחוצה לה, נגד האלימות והפשיעה ותדרוש מן הממשלה לשאת באחריותה בשאלה זו.

הרשימה המשותפת